Blocket – Köp & sälj begagnat  APK

Blocket – Köp & sälj begagnat APK

3.9 (30,850)Apps, Shoppingby

Description of Blocket - Köp & sälj begagnat is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Blocket - Köp & sälj begagnat this is best android apk game install and enjoy!

Blocket i mobilen ger dig möjlighet att köpaoch sälja begagnade saker snabbare och söka smartare efter fynd. PåBlocket möts 5 miljoner användare varje vecka. Här köps och säljsalltifrån möbelklassiker och bilar till elektronik och märkeskläderi hela landet. Få pushnotiser på saker du bevakar eller när någonsvarar på din annons och lägg enkelt in annonser direkt genomappen. Med appen har du med dig Blocket i mobilen överallt, var duän är. Ladda ner appen idag för att köpa och sälja begagnat, secondhand eller nytt.

FYNDA KVALITETSSAKER:
– Ta med dig Blocket överallt. Inspireras när du vill. Där duär.
– Sök efter bra saker i län, kommuner eller stadsdelar.
– Svara direkt i appen när du hittar något du gillar.
– Tryck hjärta när du hittar något du gillar för att spara annonseneller skapa en bevakning på sökningen.

SÄLJ DINA BRA SAKER:
– Ta en bild och lägg enkelt in en annons direkt i appen.
– Betala din annons direkt från appen
– Börja lägg in annonsen i appen, ta till exempel en bild och börjaskriv annonstexten i mobilen och gör sedan klart annonsen pådatorn.
– Möjlighet att dölja din annons under en period, till exempel omdu ska resa bort över helgen.

LOGGA IN OCH FÅ MER:
– Tryck hjärta för att skapa en bevakning på de saker ochvarumärken som du letar efter och få pushnotiser när nya annonsersom matchar din bevakning dyker upp.
– Spara annonser du gillar genom att trycka på hjärtat så hittar dusnabbt tillbaka till dem.
– I privatannonser samlas alla meddelanden från köpare och säljarepå ett och samma ställe.
– Få pushnotiser så fort någon svarar på din annons eller på dittmeddelande.
– Följ hur det går för de annonser du har på Blocket just nu.

Hör av dig till oss om du undrar över något. Vi blir glada för allfeedback om hur Blocket kan bli bättre. Kontakta kundservice viahttps://blocket.zendesk.com/hc/sv .

Lycka till med dina fynd och försäljningar!

Hälsningar BlocketBlock Mobile allows youto buy and sell used things faster and smarter search for bargains.On the block meet 5 million users every week. Here are bought andsold from classic furniture and cars to electronics and designerclothes in the whole country. Get push notifications about thingsyou watch or you when someone responds to your ad, and easilyincorporate ads directly through the app. With the app, you havewith you block your phone everywhere, wherever you are. Downloadthe app today to buy and sell second-hand, second-hand ornew.

BARGAIN-HUNT quality things:
– Bring the block everywhere. Be inspired as you want. There youare.
– Search for the good things in counties, municipalities ordistricts.
– Respond directly in the app when you find something youlike.
– Press heart when you find something you like to save the ad orcreate a watch on the search.

SELL YOUR GOOD THINGS:
– Take a picture, and easily incorporate an ad directly in theapp.
– Pay your ad directly from the app
– Start insert advertisement in the app, take for example a pictureand start to write your ad text in the cell phone and then clearthe ad on your computer.
– Ability to hide your ad over a period of time, for example if youare going away for the weekend.

SIGN IN AND GET MORE:
– Push the heart to create a watch on things and brands that youare looking for and get push alerts when new listings that matchyour watch shows up.
– Save ads you like by pressing on the heart so you quickly returnto them.
– In private ads gather all messages from buyers and sellers in oneplace.
– Get push notifications as soon as someone responds to your ad oryour message.
– Follow the progress of the ads you have on the block rightnow.

Please contact us if you have any questions. We are happy for anyfeedback on how the bloc can get better. Contact Customer Servicevia https://blocket.zendesk.com/hc/sv.

Good luck with your finds and sales!

message block

App Information of Blocket - Köp & sälj begagnat

App Name Blocket - Köp & sälj begagnat
Package Name se.appcorn.Blocket
Version
Rating 3.9 ( 30,850 )
Size 11.4 MB
Requirement Android Varies with device
Updated 2018-02-20
Installs 1,000,000 - 5,000,000
Category Apps, Shopping

Tags: