BridgeBoost 2.4.2 APK

BridgeBoost 2.4.2 APK

Description of BridgeBoost is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android BridgeBoost this is best android apk game install and enjoy!

Geef je bridgespel een Boost met BridgeBoost:een unieke, gebruiksvriendelijke tool voor alle bridgespelers, jongen oud, beginners en experts. Probeer hem gratis uit met 100spellen!
BridgeBoost is een App die u assisteert tijdens de biedfase vanspel. Een tablet in het midden van de tafel vervangt debiddingboxen. Tijdens het bieden zult u minder spelregelsovertreden. En na de wedstrijd kunt u alle spellen nog eensbekijken en zien wat er goed en minder goed is gegaan. Ergleerzaam.

Zeer geschikt voor viertallen, Patton of Board a Match. Deresultaten van beide tafels worden automatisch gedeeld tussen detablets en de uitslag wordt berekend afhankelijk van de gekozenwedstrijdvorm.
Ook ideaal voor thuisbridge. Speel een aantal spellen en laat hetprogramma een totaalstand uitrekenen. Speelt u met geprepareerdespellen waarvan de frequentiestaat bekend is dan kunt u per spelhet gescoorde percentage invoeren.

De voordelen op een rij
– Achteraf is analyse van spellen en biedverlopen een feest en eenuitdaging
– Het gebruik is uiterst vriendelijk, voor iedereen na één spelduidelijk
– De uitslag wordt automatisch berekend en overzichtelijkgetoond
– Biddingboxen zijn niet meer nodig
– Voor de beurt bieden en een onvoldoende bod zijn niet meermogelijk
– De uitkomst en spelverdeling kunnen eenvoudig wordenvastgelegd
– BridgeBoost is zowel ethisch als esthetisch en flinke stapvooruit!Give your game a boostwith bridge Bridge Boost: a unique, user-friendly tool for allbridge players, young and old, beginners and experts. Try it freewith 100 games!
Bridge Boost is an App that assists you during the bid phase ofplay. A tablet in the middle of the table replaces thebiddingboxen. During the offer you will be violating fewer rules.And after the game you can all the games still look at and see whatwent well and less well. Very educative.

Great for foursomes, Patton Board or a match. The results of bothtables are automatically shared between the tablets and the resultwill be calculated depending on the match form.
Also ideal for home bridge. Play some games and let the programcalculate a total score. Plays familiar with groomed games whosefrequency is then you can enter the percentage of goals pergame.

The advantages
– Hindsight is analyzing games and offer expired a celebration anda challenge
– The use is extremely friendly, clear to everyone after onegame
– The result is automatically calculated and clearlydisplayed
– Biddingboxen are no longer needed
– Provide for the turn and an insufficient bid is no longerpossible
– The results and game division can easily be established
– Bridge Boost is both ethical and aesthetic and substantial stepforward!

App Information of BridgeBoost

App Name BridgeBoost
Package Name io.cordova.myapp28d9ca
Version 2.4.2
Rating 3.2 ( 4 )
Size 12.3 MB
Requirement Android 4.0 - 6.0
Updated 2018-03-27
Installs 100 - 500
Category Card, Games

Tags: