Description of Dplay is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Dplay this is best android apk game install and enjoy!

Dplay är en streamingtjänst där du hittarinnehåll från elva av de största och mest populära svenska ochinternationella kanalerna. Det betyder att du hittar program påDplay från tv-kanaler som Kanal 5, Kanal 9 och Discovery Channel.Just nu ingår dessutom Eurosport.

Dplays app för Android stödjer Chromecast* och du kan se programmendirekt när de sänds eller i efterhand när det passar dig. På Dplayfinns tusentals timmar med tv-underhållning tillgängligt heltgratis! Med Dplay Premium får du dessutom tillgång till ännu merinnehåll – med utländska toppserier, dokumentärer, sport ochdirektsändning av våra kanaler.

De kanalerna du kan se direkt på Dplay är: Kanal 5, Kanal 9, Kanal11, Discovery Channel, Investigation Discovery, Discovery Science,Discovery World, Animal Planet, TLC. Just nu ingår även Eurosportoch Eurosport 2.

Appen är gratis men eventuellt tar din mobiloperatör betalt fördataöverföring. Kostnaden varierar beroende på operator och vilketabonnemang du har. Kontakta din operator för mer information.

*På grund av begränsade rättigheter kan du inte casta vissautländska serier men vi jobbar på att ge dig som tittare möjlighetatt casta allt vårt innehåll.Dplay is a streamingservice where you will find content from eleven of the largest andmost popular Swedish and international channels. This means thatyou will find programs on Dplay of TV channels that Channel 5,Channel 9 and the Discovery Channel. Right now also includesEurosport.

Dplays app for Android supports Chromecast * and you can see theprograms as soon as they are sent or later at your convenience. OnDplay are thousands of hours of television entertainment availablecompletely free! With Dplay Premium, you also get access to evenmore content – with foreign top series, documentaries, sports andlive broadcasting of our channels.

The channels you can watch directly on Dplay are: Channel 5,Channel 9, Channel 11, Discovery Channel, Investigation Discovery,Discovery Science, Discovery World, Animal Planet, TLC. Right nowincludes Eurosport and Eurosport second

The app is free but might take your mobile operator charge for datatransfer. The cost varies depending on the operator and which planyou have. Contact your operator for more information.

* Due to limited rights can not cast some foreign series but we’reworking to give our viewers the opportunity to cast all of ourcontent.

App Information of Dplay

App Name Dplay
Package Name se.kanal5play
Version 4.0.9
Rating 2.1 ( 9,644 )
Size 15.1 MB
Requirement Android 4.4 and up
Updated 2018-03-28
Installs 1,000,000 - 5,000,000

Tags:

Dplay 2.0.9 APK

Dplay 2.0.9

Version 2.0.9

Developer Discovery Communications Limited

Uploaded March 28, 2018 12:13

Filesize 12.6 MB

Dplay 2.0.8 APK

Dplay 2.0.8

Version 2.0.8

Developer Discovery Communications Limited

Uploaded March 28, 2018 09:04

Filesize 12.6 MB