Loong Craft-TH  APK

Loong Craft-TH APK

4.3 (21334)Games, Role Playing

Description of Loong Craft-TH is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Loong Craft-TH this is best android apk game install and enjoy!

เกมมือถือระเบิดสงครามแห่งเอเชีย!
เกมมือถือ MMORPG ที่จะปล่อยความมันส์พร้อมกันทั่วเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นจีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์!

---ระบบ 3D สะท้านตา รวมพลร่วมเซิร์ฟนับร้อย---
เกม MMORPG ที่มาพร้อม 3D สุดล้ำ CG ตระการตา เต็มไปด้วยฉากสุดอลังการ พร้อมให้คุณแคปภาพได้จุใจ มีเหล่าวีรชนร่วมต่อสู้ในจอเดียวกันนับร้อยชีวิต ระเบิดความมันส์ให้โลกแตก ปะทะฝีมือในศึกก๊ก

---ตัวละครสมจริง จัดเต็มกับระบบเสียง dual- Core---
เหล่าสาวกเกมจะเลือกได้ทั้งเพศชายหรือหญิงในทุกๆ อาชีพพร้อมอาวุธ แฟชั่น ปีก สัตว์ขี่ จัดเต็มจัดหนัก ให้คุณเปลี่ยนกันไม่หวั่นไม่ไหว และระบบเสียง dual- Core ทันทีที่สร้างทีม คุณก็จะแชทได้ในโลกกิลด์ รับบัญชาจากศึกก๊ก คืนความสงบสู่แผ่นดิน

---เตียวเสี้ยนพาท่องสามก๊ก จูล่งนำทัพเปิดศึก---
หลังคุณได้ประลองฝีมือกับลิโป้และกวนอู เพื่อเพิ่มค่าสนิทแล้ว คุณจะได้รับการช่วยเลือกจากคนดัง และเมื่อค่าสนิททะลุเกินกำหนด คุณก็จะได้ปราบพยศหญิงงามและยอดขุนศึกในสามก๊ก เชื่อฟังคำสั่งคุณแบบไม่มีปริปากบ่นเลยล่ะ

---สวัสดิการค่าเริงร่า รับเพชรง๊ายง่าย---
“สวัสดิการจัดหนัก” เมื่อคุณมีค่าเริงร่าครบจำนวนที่กำหนด ก็จะได้เพชรไปแบบชิวๆ คำว่า “เศรษฐี” อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะตัวเอง หุหุ…

---ความสำเร็จแห่งราชา หลอมรวมแผ่นดินเป็นหนึ่ง---
ชาวยุทธต้องมีสหาย สาบานในสวนท้อ ยึดแดนชิงหญิงงาม ใครๆ ก็เป็นราชาได้ แค่คุณมีความสามารถ ใจกล้า บ้าบิ่น ผนึกกำลังกับสหายข้างกาย สมานฉันท์ ก่อตั้งพันธมิตร รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียว

---ศัสตราวุธสุดเท่ห์หลากสไตล์ เปลี่ยนได้ไม่มียั้ง---
ศัสตราวุธของเรา ไม่เพียงใช้ฆ่าฟันศัตรูในสมรภูมิเท่านั้น แต่คุณยังเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกของ
ศัสตราวุธที่มีระดับและคุณภาพของอุปกรณ์ที่ต่างกันได้ด้วย จะอุปกรณ์หรือแฟชั่น เบื่อปุ๊บเปลี่ยนปั๊บ เพิ่มความสวยความหล่อได้ตามใจเลยจ้า

※เล่นเกมโดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
※ใช้บริการฟรี แต่จะให้บริการซื้อขายเงินและไอเทมเพื่อใช้ในโลกเกม
※โปรดเล่นเกมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการติดเกม

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ผู้เล่นทุกท่าน เชิญติดต่อเราได้ตลอดเวลา!
Face book:https://www.facebook.com/gmthailc
เว็บไซต์หลัก:http://www.gmthai.com/lc
เกม มือ ถือ ระเบิด สงคราม แห่ง เอเชีย!
เกม มือ ถือ MMORPG ที่ จะ ปล่อย ความ มันส์ พร้อม กัน ทั่ว เอเชีย ไม่ ว่า จะ เป็น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์!

— ระบบ 3D สะท้าน ตา รวม พล ร่วม เซิ ร์ ฟ นับ ร้อย —
เกม MMORPG ที่ มา พร้อม 3D สุด ล้ำ CG ตระการ ตา เต็ม ไป ด้วย ฉาก สุด อลังการ พร้อม ให้ คุณ แค ป ภาพ ได้ จุใจ มี เหล่า วีรชน ร่วม ต่อสู้ ใน จอ เดียวกัน นับ ร้อย ชีวิต ระเบิด ความ มันส์ ให้ โลก แตก ปะทะ ฝีมือ ใน ศึก ก๊ก

— ตัว ละคร สมจริง จัด เต็ม กับ ระบบ เสียง dual- Core —
เหล่า สาวก เกม จะ เลือก ได้ ทั้ง เพศ ชาย หรือ หญิง ใน ทุกๆ อาชีพ พร้อม อาวุธ แฟชั่น ปีก สัตว์ ขี่ จัด เต็ม จัด หนัก ให้ คุณ เปลี่ยน กัน ไม่ หวั่น ไม่ ไหว และ ระบบ เสียง dual- Core ทันที ที่ สร้าง ทีม คุณ ก็ จะ แช ท ได้ ใน โลก กิ ล ด์ รับ บัญชา จาก ศึก ก๊ก คืน ความ สงบ สู่ แผ่นดิน

— เตียว เสี้ยน พา ท่อง สาม ก๊ก จู ล่ง นำ ทัพ เปิด ศึก —
หลัง คุณ ได้ ประลอง ฝีมือ กับ ลิ โป้ และ กวนอู เพื่อ เพิ่ม ค่า สนิท แล้ว คุณ จะ ได้ รับ การ ช่วย เลือก จาก คน ดัง และ เมื่อ ค่า สนิท ทะลุ เกิน กำหนด คุณ ก็ จะ ได้ ปราบ พยศ หญิง งาม และ ยอด ขุนศึก ใน สาม ก๊ก เชื่อฟัง คำ สั่ง คุณ แบบ ไม่มี ปริปาก บ่น เลย ล่ะ

— สวัสดิการ ค่า เริงร่า รับ เพชร ง๊า ย ง่าย —
“สวัสดิการ จัด หนัก” เมื่อ คุณ มี ค่า เริงร่า ครบ จำนวน ที่ กำหนด ก็ จะ ได้ เพชร ไป แบบ ชิ ว ๆ คำ ว่า “เศรษฐี” อยู่ ไม่ ไกล เกิน เอื้อม แล้ว ล่ะ ตัว เอง หุ หุ …

— ความ สำเร็จ แห่ง ราชา หลอม รวม แผ่นดิน เป็น หนึ่ง —
ชาว ยุทธ ต้อง มี สหาย สาบาน ใน สวน ท้อ ยึด แดน ชิง หญิง งาม ใคร ๆ ก็ เป็น ราชา ได้ แค่ คุณ มี ความ สามารถ ใจ กล้า บ้าบิ่น ผนึก กำลัง กับ สหาย ข้าง กาย สมานฉันท์ ก่อตั้ง พันธมิตร รวม แผ่นดิน เป็น หนึ่ง เดียว

— ศัสตรา วุ ธ สุด เท่ห์ หลาก สไตล์ เปลี่ยน ได้ ไม่มี ยั้ง —
ศัสตรา วุ ธ ของ เรา ไม่ เพียง ใช้ ฆ่า ฟัน ศัตรู ใน สมรภูมิ เท่านั้น แต่ คุณ ยัง เปลี่ยนแปลง รูป ลักษณ์ ภายนอก ของ
ศัสตรา วุ ธ ที่ มี ระดับ และ คุณภาพ ของ อุปกรณ์ ที่ ต่าง กัน ได้ ด้วย จะ อุปกรณ์ หรือ แฟชั่น เบื่อ ปุ๊บ เปลี่ยน ปั๊บ เพิ่ม ความ สวย ความ หล่อ ได้ ตามใจ เลย จ้า

※ เล่น เกม โดย เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต
※ ใช้ บริการ ฟรี แต่ จะ ให้ บริการ ซื้อขาย เงิน และ ไอ เท ม เพื่อ ใช้ ใน โลก เกม
※ โปรด เล่น เกม ใน ระยะ เวลา ที่ เหมาะสม เพื่อ หลีก เลี่ยง ภาวะ การ ติด เกม

เรา พร้อม ให้ ความ ช่วยเหลือ ใน การ แก้ไข ปัญหา ต่างๆ แก่ ผู้ เล่น ทุก ท่าน เชิญ ติดต่อ เรา ได้ ตลอด เวลา!
Face book: https: //www.facebook.com/gmthailc
เว็บไซต์ หลัก: http: //www.gmthai.com/lc
เปิดในLv.100
แฟชั่นล่าสุด
สัตว์ขี่ล่าสุด
สัตว์เลี้ยงล่าสุด
ระบบภาพ8ค่าย
ระบบ8ทิศหลอมสมบัติ
ปรับปรุงฟังก์ชั่นสลับก๊ก
ฟังก์ชั่นสมนาคุณ
ล่าทรัพย์วงกตเพิ่มสูงถึงชั้นที่ 14

App Information of Loong Craft-TH

App Name Loong Craft-TH
Package Name com.gmthai.d6
Version
Rating 4.3 ( 21334 )
Size 22.9 MB
Requirement Android 2.3.2+
Updated
Installs 1,000,000+

Tags: