Matemág 🌀 Dobrodružná edukativní hra CZ 1.19 APK

Matemág 🌀 Dobrodružná edukativní hra CZ 1.19 APK

Description of is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android this is best android apk game install and enjoy!

Matemág je dabovaná příběhová hra ukazující matiku jako nástroj k překonávání překážek a naplňování představ. Děti se vydávají na cestu za čarodějem Matemágem, aby se naučily ovládat sílu představivosti – ‘matemagii’. Na své pouti řeší rozmanité matematicko-logické rébusy. Ty jim pomáhají s rozvojem matematických dovedností.

Výhody
*** Založeno na Hejného metodě výuky matematiky
*** Česky dabovaná hra
*** Přirozená motivace, přiměřená výzva
*** Individualizovaná obtížnost pro každé dítě
*** Vhodný doplněk školní výuky matematiky
*** Uživatelské účty pro jednotlivé děti

Plná verze obsahuje
*** 5+ hodin chytré zábavy
*** 7 kapitol dabovaného interaktivního komiksu
*** 10 didaktických prostředí
*** 23 levelů
*** Přes 500 zadání úkolů s postupnou gradací

1/3 HRY JE K VYZKOUŠENÍ ZDARMA
PLNOU VERZI MŮŽETE ZAKOUPIT PO STAŽENÍ APLIKACE

Různorodá didaktická prostředí vychází z Hejného metody výuky matematiky. Didaktický obsah a jeho gradace byly vytvořeny experty na vzdělávání z H-mat, o.p.s. pod vedením pana profesora Milana Hejného.

Hru jako celek navrhla a vytvořila společnost TechSophia s.r.o. specializující se na efektivní využití technologií ve vzdělávání. Jedinečnou vizuální podobu vtiskl hře výtvarník Jakub Mareš. Originální kouzelnou hudbu složil Jan Jakubec.

Dále děkujeme Martinu Hakovi za pomoc při tvorbě scénáře a studiu Fénix ProDabing za vznik dabingu. V neposlední řadě se o hru zasloužili desítky testerů a podporovalů, díky všem.

Více o projektu Matemág naleznete na www.matemag.cz

Stažením software Matemág vyjadřujete souhlas s licenční smlouvou, jejíž plné znění je zde: http://bit.ly/MatemagEULA-A Uživatel smí software využívat pouze nekomerčně (neprodávat jej, nepronajímat etc.)

Strategický partner: Nadace Karla Janečka
Duhový sponzor: Erste Asset Management
Zlatý sponzor: History Park

Jednotliví podporovatelé:
Beránek Michal
Berka Karel
Birtová Ivana
Bláhová Lucie
Böhm Pavel
Brozda Petr
Broža Pavel
Břečka Radek
Buchar Jan
Bureš Jan
Burešová Petra
Cihelka Jiří
Čmejrek Petr
Danišová Veronika
Dederacci Dede
Diatka Vojta
Dobrý Vlastimil
Doležel Viktor
Domincová Eliska
Dutková Dagmar
Fanta Martin
Faucon Barbora
Fuks Martin
Gregr Jiri
Hánová Adéla
Hogan Jana
Honegrova Blanka
Houfkova Lucia
Jakubíček Miloš
Janeček Petr
Jarošová Hana
Kajan Michal
Kaletová Jitka
Kamrád Roman
Kerekešová Janka
Klusáčková Iva
Konopecký Franta
Kopenec Stanislav
Kosnar Petr
Košátko Jan
Kovačičová Ema
Krčál Jan
Kubínová Kateřina
Kucera Eduard
Kutálek Vladimír
Kvasnovsky Matej
Laky Jan
Lauryn Ladislav
Lenka Tana
Linhart Jan
Mališ Daniel
Mansfeld Marek
Märzová Kateřina
Minaříková Marcela
Mrva Miloš
Papež Mirek
Pečenka Vratislav
Pelant Pavel
Pfortnerová Adéla
Povolný Jiří
Pracny Alexandra
Růžičková Blanka
Rydl Jiri
Ryšková Dita
Sauerstrom Tomáš
Sekera Jiří
Schaeferovi Markéta a Martin
Scherke Julia
Scherke Olaf
Síbrt Jaroslav
Skotnica Marek
Skřivánková Markéta
Strádal Vít
Suk Marek
Suk Radovan
Sustacek Filip
Szeles Marek
Šimek Adam
Štětina Pavel
Talaš Libor PJ
Tkačík Tomáš
Trunkát Daniel
Vaňková Lenka
Wachtarczyk David
Waraus Denis
Zelenka David
Zemánek Radim
Žibřid Petr

Díky patří i dalším z více jak 600 přispěvatelů, kteří projekt finančně podpořili.
Matemág is dubbed narrative game showing math as a tool for overcoming obstacles and fulfilling wishes. Children embark on a journey to see the wizard Matemágem to learn to control the power of imagination – ‘matemagii’. On his journey solve various mathematical and logical puzzles. They help them with the development of mathematical skills.

benefits
*** Based on Hejný method of teaching mathematics
*** dubbed Czech game
*** Natural motivation, adequate challenge
*** difficulty individualized for each child
*** Suitable supplement school teaching mathematics
*** user accounts for each child

The full version includes
*** 5+ hours of clever fun
*** 7 chapters dubbed interactive comics
*** 10 teaching environment
*** 23 levels
*** Over 500 assignment of tasks with gradual gradation

1/3 of the game is free to try
FULL VERSION YOU CAN BUY app download

Diverse didactic environment based on Hejný methods of teaching mathematics. Didactic content and gradation were created by experts in education from H-MAT, o.p.s. under the leadership of Prof. Milan Hejný.

The game as a whole was designed and created by TechSophia Ltd. specializing in the effective use of technology in education. A unique visual form pressed a game designer Jakub Mareš. The original magical music composed by Jan Jakubec.

Hook also thank Martin for help in creating and studying scenarios for the formation of Phoenix ProDabing dubbing. Finally, the game earned tens of testers and supporters, thank you all.

More about the project can be found on Matemág www.matemag.cz

By downloading software Matemág agree to the license agreement, whose full text is here: http://bit.ly/MatemagEULA-A User may use the software only non-commercially (not to sell, rent etc.)
 
Strategic Partner: Karel Janecek Foundation
Rainbow Sponsor: Erste Asset Management
Golden sponsor: History Park

Individual supporters:
Michael Lamb
Karel Berka
Brits Ivana
Bláhová Lucie
Pavel Böhm
Brozda Petr
Pavel Broža
Radek Břečka
Jan Buchar
Jan Bures
Petra Burešová
George Cihelka
Petr Čmejrek
Veronika Danišová
Dede Dederacci
Diatka Vojta
good Vlastimil
Doležel Viktor
Domincová Eliska
Dagmar Dutková
Martin Fanta
Barbora Faucon
Martin Fuks
Gregr Jiri
Hánová Adele
John Hogan
Blanka Honegrova
Houfkova Lucia
Jakubíček Milos
Petr Janecek
Hana Jarošová
Kajan Michal
Kaletová Jitka
Roman Kamrád
Janka Kerekesová
Iva Klusáčková
Konopecký Franta
Stanislav Kopenec
Petr Kosnar
Jan Košátko
Kovačičová Ema
Jan Krčál
Catherine Kubínová
Eduard Kucera
Vladimir Kutálek
Kvasňovský Matej
Jan paints
Ladislav Lauryn
Lenka Tana
Jan Linhart
Daniel Malis
Mark Mansfeld
Catherine Märzová
Marcela Minaříková
Miloš Mrva
Pope Mirek
Pečenka Vratislav
Pavel Pelant
Pfortnerová Adele
George Povolný
laboriously Alexandra
Blanka Růžičková
Rydl Jiri
Dita Ryšková
Sauerstrom Thomas
George ax
Margaret Schaefer and Martin
Scherk Julia
Scherk Olaf
Jaroslav Síbrt
Marek Skotnica
Margaret Skřivánková
languished Vit
Suk Marek
Suk Radovan
Filip Šustáček
Szeles Marek
Adam Simek
Pavel bristle
Talaš Libor PJ
Tkačík Thomas
Daniel Trunkát
Lenka Vaňková
David Wachtarczyk
Denis Waraus
David Zelenka
Radim Zemánek
Petr Žibřid

Thanks goes even further from more than 600 contributors who financially supported the project.
Nová verze přináší:
– opravu drobných chyb

App Information of

App Name
Package Name cz.techsophia.mathtraining.mathstory
Version 1.19
Rating ( 108 )
Size 61.3 MB
Requirement Android 2.3.2+
Updated 2018-08-03
Installs 10,000+