Row Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG 5.1.353252 APK

Row Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG 5.1.353252 APK

(15452)Games, Strategy

Description of Row Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Row Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG this is best android apk game install and enjoy!

MIÊU TẢ
ROW: Thời buổi loạn lạc khó lòng tìm được minh chủ tài đức vẹn toàn hay tự mình làm minh chủ đi. Ở mùa 3 thời điểm quan trọng nhất trong các thời kỳ tầm nhìn chiến lược của các vị quân chủ được thể hiện giữa Lập Quốc và Man Di.
Tam Quốc Chí Truyền Kỳ – Tựa Game Chiến Thuật (SLG) được yêu thích khắp Đông Nam Á. Đại chiến bang hội, liên quốc gia, gây dựng thế lực độc bá thiên hạ.
Truyền nhân game – play thẻ bài danh tướng Quan Vân Trường, Lữ Bố, Khổng Minh (Gia Cát Lượng), Triệu Vân (Triệu Tự Long) – chiến thật thời gian thực, kêu gọi 500 anh em đam mê game chiến thuật Tam Quốc Chí Truyền Kỳ cùng nhau xây thành – tranh mỏ cướp đất – tích lũy tài nguyên – gây dựng thế lực.
Chiêu mộ hùng tướng hùng binh – nhập vai danh tướng thời Tam Quốc: Quan Vân Trường (Quan Vũ), Lữ Bố, Khổng Minh (Gia Cát Lượng), Triệu Vân (Triệu Tử Long) – tái hiện bản đồ Tam Quốc chiến – công thành chiếm đất – thế lực phân tranh.

ĐẶC SẮC
– Chức năng rút thẻ bài đoặt tướng đặc sắc với nhiều biến hóa, kết hợp khôn lường. Binh hùng tướng mạnh, lương thảo đầy đủ vẫn khó trở thành bá chủ.
– Game chiến thuật lấy bối cảnh Tam Quốc Chí phân tranh, tái hiện chân thực giao tranh trên chiến địa sử dụng các mãnh tướng, mưu lược đặc sắc.
– Tam Quốc chiến lược truyền kỳ – thời kỳ loạn lạc, chính yếu là nuôi quân, củng cố thành trì, chiêu binh mãi mã, liên kết thế lực đồng minh, gia tăng sức mạnh bản thân – công phá thành địch – Chiến thuật xa trường.
– Chân Long xưng đế – thống lĩnh danh tướng – chiêu mộ hổ tướng Quan Vân Trường (Quan Vũ), Lữ Bố hay mưu tướng Khổng Minh, Chu Du cùng hơn 300 danh tướng và mỹ nữ hồng nhan tam quốc.
– 5 phe phái phân tranh (Ngụy, Thục, Ngô, Hán, Hùng) với hàng trăm chiến pháp danh tướng, binh chủng khắc chế nhau – ngọa hổ tàng long – giao tranh khó lường – phát huy khả năng thống lĩnh – tư duy chiến thật (game SLG).
– Hấp dẫn chiến báo Ngọa Long (game SLG)– binh pháp Tôn Tử – đề cao những việc then chốt với binh cơ – Thủ thành, huấn luyện quân nhu, viễn chinh, công thành quốc chiến.
– Kết giao liên minh – bành trướng thế lực – công thành xưng đế – vua của một cõi 3Q – Quan Vân Trường.
Nhất thống thiên hạ – Xưng bá cùng ROW: Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG

HỖ TRỢ
Email: row@vng.com.vn
DESCRIBE
ROW: In times of turmoil it is difficult to find a master of integrity or self-control. In season 3, the most important moments in the periods of strategic vision of the monarchs are shown between Lap Quoc and Man Di.
Three Kingdoms Legend – Strategy Game (SLG) is popular throughout Southeast Asia. Great war guild, inter-national, building monopoly power spread over the world.
The game’s successor – playing cards of famous generals Quan Van Truong, Lu Bo, Khong Minh (Gia Cat Luong), Trieu Van (Trieu Tu Long) – real-time strategy, calling 500 brothers to love the Three Kingdoms strategy game Chi Truyen Ky built a wall together – fighting to steal land – accumulating resources – building power.
Recruiting heroic generals – playing the role of famous generals of the Three Kingdoms period: Quan Van Truong (Quan Vu), Lu Bo, Khong Minh (Gia Cat Luong), Trieu Van (Trieu Tu Long) – recreating the map of the Three Kingdoms war – success in occupying the land – the force of division.

FEATURED
– Unique card draw function with many variations, incalculable combination. The hero is strong, full food is still difficult to become suzerain.
– Strategy game is set in the Three Kingdoms Chi Chi competition, recreating the real battle on the battlefield using the unique generals and tactics.
– Three Kingdoms strategy period – period of chaos, mainly raising troops, strengthening strongholds, recruiting soldiers forever, linking allied forces, increasing self strength – destroying enemy cities – Tactics far from school.
– Chan Long proclaimed himself king – dominated the generals – recruited tiger generals Quan Van Truong (Quan Vu), Lu Bo or cunning general Khong Minh, Chu Du with more than 300 famous generals and beautiful women of the Three Kingdoms.
– 5 factional factions (Wei, Thuc, Ngo, Han, Hung) with hundreds of tactics of generals and generals fighting each other – crouching tigers and dragons – unpredictable fights – promoting dominance – thinking real battle (game SLG).
– Attractive Ngế Long warfare (game SLG) – tactics Tôn Tử – upholding the key tasks with soldiers – Captains, training military supplies, expeditionary, national war.
– To associate with the alliance – to expand the power – to successfully proclaim the king and king of a 3Q realm – Quan Van Truong.
Unifying the world – Confessing with ROW: Tam Quoc Chi Truyen Ky VNG

SUPPORT
Email: row@vng.com.vn
– Cập nhật ưu hóa tính năng.
– Nâng cấp giao diện hiển thị.

App ID: sea.reignofwarlords

App Information of Row Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG

App Name Row Tam Quốc Chí Truyền Kỳ VNG
Package Name sea.reignofwarlords
Version
Rating ( 15452 )
Size
Requirement
Updated
Installs 100,000+
Category Games, Strategy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *