Scratch Wars  APK 1.5.4

Scratch Wars APK 1.5.4

(2348)Card, Games

Description of Scratch Wars is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Scratch Wars this is best android apk game install and enjoy!

Otevřená beta verze hry Scratch Wars.

Otevírají se brány digitálního světa Scratch Wars. Startuje nová éra hraní. Vaši hrdinové se již nemohou dočkat! Pojďte a bojujte! Vyzbrojte hrdiny a hrr na ně! Získávejte zkušenosti, objevte stovky kouzel a zanechejte svůj věčný otisk ve hře Scratch Wars. Budete slavní? Svět Overcorner Vás volá a dobrodružství právě začíná!

Aplikace aktuálně obsahuje tyto možnosti:
★ Naskenování karty ke svému účtu a jejich výměna se spoluhráči
★ Vyzbrojování hrdiny zbraněmi a kouzly
★ Základní souboj hrdinů – duel
☞ ☞ vyber si svého hrdinu a jeho protivníka (můžeš útočit i na hrdiny přátel)
☞ ☞ čím silnější protivník bude, tím vyšší bude tvá odměna, pokud jej porazíš
☞ ☞ jakmile zvítězíš v dost soubojích, budeš mít šanci získat nová kouzla
★ Bitva proti bossům – kampaň
☞ ☞ poznej největší padouchy na ostrově Middlemyst
☞ ☞ bojují tví nejlepší vyzbrojení hrdinové
☞ ☞ postupně každý z nich se bossovi postaví a pokusí se sebrat mu společnými silami všechny životy

Chystáme v nejbližších týdnech a měsících:
☆ Žebříčky úspěšnosti při dobývání
☆ Turnaje
☆ Týmové turnaje
☆ Achievementy
☆ VIP Turnaje

Naše aplikace vznikla v malém týmu s obrovským nasazením a v rekordním čase. Proto některé její prvky mají charakter otevřené bety. Prosíme komunitu o shovívavost a také o pomoc s reportováním případných chyb.

Chyby prosím reportujte na bug@notre-game.com

Další informace o hře najdete:
www.scratchwars.com

Kdo si nechce nechat ujít žádné novinky, sleduje nás na facebooku:
www.facebook.com/scratchwars
The open beta version of the game Scratch Wars.

They open the gates of the digital world Scratch Wars. Starts a new era of gaming. Your heroes can not wait! Come and fight! Equip heroes and HRR of them! Gain experience, discover hundreds of spells, and their eternal leave a fingerprint in the game Scratch Wars. You’ll be famous? World Overcorner you call and the adventure is just beginning!

Apps currently includes the following options:
★ can scan a card to your account, and their replacement with teammates
★ Armament hero weapons and spells
★ The heroes fight – duel
☞ ☞ Choose your hero and his opponent (you can attack and role-playing friends)
☞ ☞ the stronger the opponent, the greater will be your reward if you defeat
☞ ☞ once you win a lot of battles, you’ll have a chance to get new spells
★ battle against bosses – campaign
☞ ☞ Know greatest villains on the island Middlemyst
☞ ☞ fight your best armed heroes
☞ ☞ turn each of them stands boss and tries to pick him joint efforts all lives

We are going in the coming weeks and months:
☆ Rankings success in conquering
☆ Tournaments
☆ Team Tournament
☆ Achievements
☆ VIP Tournaments

Our applications are created in a small team with great enthusiasm and in record time. Therefore, some of its elements have the character of open beta. We ask the community for forgiveness and help with the reporting of errors.

Please report bugs to bug@notre-game.com

For more information about the game you will find:
www.scratchwars.com

Who does not want to miss any news, watching us on facebook:
www.facebook.com/scratchwars
0.5.65
• Oprava zaseknutí na úvodní obrazovce.

0.5.64
• Opraveno zobrazování na větších telefonech. 📱
• Menší opravy, např.:
•• logika při vytočení akce s červeným pruhem a absence cíle,
•• pití XP lektvarů,
•• neplatné zprávy v inboxu,
•• zobrazování QR kódu na kartě,
•• uzavírání dialogu po naskenování karty, …

App Information of Scratch Wars

App Name Scratch Wars
Package Name com.NotreGame.ScratchWars
Version
Rating ( 2348 )
Size 16.0 MB
Requirement Android 4.4+
Updated
Installs 50,000+
Category Card, Games

Tags: