Tripp, Trapp, Träd 2.7.4 APK

Tripp, Trapp, Träd 2.7.4 APK

Description of Tripp, Trapp, Träd is modded game in this mod unlimited money, coins and everything for android Tripp, Trapp, Träd this is best android apk game install and enjoy!

Lek och lär med Tripp, Trapp, Träd!

Utforska, upplev och skapa tillsammans med UR:s språkstärkande och begreppsutvecklande app för förskolebarn och pedagoger. Här möter du ekollonen Tripp och Trapp som bor i det stora trädet “Träd”.

I APPEN KAN NI
– Utforska världen kring Träd både dag och natt, alla årstider samt leka med ekollonen Tripp och Trapp.
– Sjunga, spela, dansa och programmera ljudslingor med koltrasten Kol-Erik, hermelinen Härm-Elin, Elke Ekorre och Råtta i bion.
– Skapa med ljud, bilder och begrepp i pekboken.
– Ta inspiration av de färdiga kortlekarna och skapa ett eget memory-spel med dina foton och ljud.
– Projicera interaktiva mönster och miljöer som skapar förundran och inspirerar till lek.
– Titta och lyssna på sagor, sånger och på andra barn som berättar om sin vardag.
– Skapa stora och små magiska kryp tillsammans.

OM TRIPP, TRAPP, TRÄD
Appen är en lekfull värld med funktioner som är språkutvecklande och begreppsstärkande. Appen ska väcka nyfikenhet och inspirera till lärande lek i och utanför appen och lägga grund för samtal och interaktion mellan barn, samt mellan barn och pedagoger.

Tripp, Trapp, Träd ingår i UR:s större satsning mot förskolan som också innefattar pedagogiska magasin som sänds i radio och tv och som finns tillgängliga på UR:s webbplats. I arbetet med att ta fram appen har UR tagit hjälp av förskolebarn och pedagoger, samt forskare och sakkunniga inom området.

IN ENGLISH
Tic Tac Tree is a multimedia platform for preschoolers, developed for the audience of 3 – 5 year olds. The app includes broadcast television and radio, as well as app functions aimed to develop abilities such as: language, natural science, maths, motor skills as well as collaboration, communication and digital competence. The content corresponds to the Swedish curriculum for preschools.

OM UR
Sveriges Utbildningsradio AB (UR) är en del av public service med fokus på att stärka kunskap och bildning. UR:s program utgår från användarnas behov och finns fritt tillgängliga på webben under lång tid. På så vis utgör UR en kunskapsbank som bidrar till ett livslångt lärande.
Play and learn with Tripp, Trapp, Träd!

Explore, experience and create together with UR’s language-strengthening and concept-developing app for preschool children and educators. Here you meet the acorns Tripp and Trapp who live in the big tree “Tree”.

I APPEN KAN NI
– Explore the world around Trees both day and night, all seasons and play with the acorns Tripp and Trapp.
– Sing, play, dance and program sound loops with the blackbird Kol-Erik, the ermine Härm-Elin, Elke Ekorre and Råtta in the cinema.
– Create with sounds, images and concepts in the touch book.
– Take inspiration from the ready-made card games and create your own memory game with your photos and sounds.
– Project interactive patterns and environments that create wonder and inspire play.
– Watch and listen to fairy tales, songs and other children who tell about their everyday lives.
– Create large and small magical insects together.

ABOUT TRIPP, STAIRP, TREES
The app is a playful world with functions that are language-developing and concept-strengthening. The app should arouse curiosity and inspire learning play in and outside the app and lay the foundation for conversations and interaction between children, as well as between children and educators.

Tripp, Trapp, Träd is part of UR’s major investment in preschool, which also includes educational magazines that are broadcast on radio and television and are available on UR’s website. In the work of developing the app, UR has enlisted the help of preschool children and educators, as well as researchers and experts in the field.

IN ENGLISH
Tic Tac Treeis a multimedia platformfor preschoolers, developed for the audience of 3 – 5 year olds. The app includes broadcast television and radio, as well as app functions aimed at developing abilities such as: language, natural science, maths, motor skills as well as collaboration, communication and digital competence. The content corresponds to the Swedish curriculum for preschools.

OM UR
Sveriges Utbildningsradio AB (UR) is part of a public service with a focus on strengthening knowledge and education. UR’s programs are based on users’ needs and are freely available on the web for a long time. In this way, UR constitutes a knowledge bank that contributes to lifelong learning.

App ID: se.ur.tripptrapptrad

App Information of Tripp, Trapp, Träd

App Name Tripp, Trapp, Träd
Package Name se.ur.tripptrapptrad
Version 2.7.4
Rating
Size 93M
Requirement 4.4 and up
Updated May 5, 2022
Installs 100,000+
Category Educational, Games

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *